Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - v1
ServiceCentrum Adventist 23-07-2011
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het ServiceCentrum zijn bij uitsluiting van eventuele
andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: \`Voorwaarden\`) van toepassing. Het
accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze
Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel
goedkeuring door Het ServiceCentrum worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van
kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeve van Het ServiceCentrum worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het
ServiceCentrum ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van
de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Het ServiceCentrum zijn vrijblijvend en Het ServiceCentrum behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het
ServiceCentrum. Het ServiceCentrum is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het
ServiceCentrum dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen (van openbaar verkrijgbare producten in de webwinkel van Het ServiceCentrum)

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro\`s, inclusief BTW en exclusief
verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de prijzen voor de aangeboden
producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de
prijsverhoging door Het ServiceCentrum.

Het ServiceCentrum werkt voornamelijk met vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen. De afgenomen
diensten/producten dient u dan ook te betalen voordat de boeken geleverd worden.

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Het ServiceCentrum bent u een bedrag van vijfentwintig (25) euro
aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van
creditering van de girorekening van Het ServiceCentrum. Indien Het ServiceCentrum haar vordering ter incasso
uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het
openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Het ServiceCentrum om in plaats daarvan de
daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent
gebleven, is Het ServiceCentrum gerechtigd (de uitvoering van) de desbetreffende overeenkomst en daarmee
samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

De door Het ServiceCentrum opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn
geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst
te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden
verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en
het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Annulering

De auteur is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Het ServiceCentrum met de uitvoering van de
overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Het ServiceCentrum ontstane schade vergoedt. Onder de
schade worden begrepen de door Het ServiceCentrum geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de
kosten die Het ServiceCentrum reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde
productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan
Het ServiceCentrum verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het
moment van de aflevering op u over.

1 of 3
Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Het ServiceCentrum geleverde
diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het ServiceCentrum garandeert niet dat de aan
u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht
van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

Voor door Het ServiceCentrum geleverde producten en/of diensten gelden dezelfde garantievoorwaarden, zoals
deze door de fabrikant/leverancier van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Ten aanzien hiervan fungeert
Het ServiceCentrum slechts als loket tussen fabrikant/leverancier en koper.

De aansprakelijkheid van Het ServiceCentrum uit hoofde van enig overeengekomen levering van een product of
dienst is beperkt tot voor met de levering van een product of dienst factuurwaarde/het bedrag dat koper ter zake
van de producten en/of diensten aan Het ServiceCentrum heeft voldaan

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient u Het ServiceCentrum daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven
(7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd
kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Het
ServiceCentrum de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe
producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product uit de webwinkel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het
product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Het ServiceCentrum te retourneren. Retourzendingen worden in
dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de
kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Na ontvangst van de PDF bestanden - ingeval van opmaak door Het ServiceCentrum of derden- van omslag en/of
binnenwerk, controleert de auteur deze nauwkeurig op fouten in tekst en opmaak. Eventuele wijzigingen worden zo
spoedig mogelijk, doch voordat de bestanden naar de drukkerij worden gestuurd, doorgegeven. Bestanden worden
na akkoord van de auteur bij de drukkerij aangeboden. Wanneer de auteur akkoord heeft gegeven via email,
schriftelijk of rechtstreeks aan de drukker, kan Het ServiceCentrum niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten
die ontdekt worden na het drukken van het werk. Wijzigingen ontstaan na een gegeven akkoord, alsmede fouten
ontdekt na het drukken van het werk, komen voor rekening van de auteur als zijnde extra correctie.

Artikel 9. Afwijkingen

1. Kleuren op papier kunnen afwijken van de kleur op het beeldscherm. Ook bij een volgende druk kan kleurverschil
ontstaan, dit heeft verschillende technische oorzaken Het ServiceCentrum is dan ook niet aansprakelijk voor
kleurafwijking.

2. Indien het omslag niet voorzien wordt van laminaat, kan bij de rillijnen of rugvouw de toner gaan breken. Hoewel
wij uw order met de meeste zorg verwerken, kunt u ons voor eventuele beschadigingen niet aansprakelijk stellen.

3. Tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model
respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

4. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden
beschouwd, wordt door de drukkerij een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het
individueel bepaalde zaken betreft.

5. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte
invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te
zijn.

6. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal boeken zijn toegestaan. Ten aanzien
van meer- of minderleveringen van boeken vanaf een afname van 100 stuks is steeds een percentage van 10%
toegestaan, bij levering vanaf 20.000 stuks is dit 5%. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt achteraf in
rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Het
ServiceCentrum, dan wel tussen Het ServiceCentrum en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie
tussen u en Het ServiceCentrum, is Het ServiceCentrum niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn
van opzet of grove schuld door Het ServiceCentrum.

Artikel 11. Persoonsgegevens

Het ServiceCentrum zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden
gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden opgenomen in een centraal
bestand van Het ServiceCentrum en zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te
stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in
2 of 3
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Adresgegevens zullen niet gebruikt worden voor
reclamedoeleinden en ook niet doorverkocht worden aan derden.

Artikel 12. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het ServiceCentrum ingeval van overmacht het
recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Het
ServiceCentrum gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere
tekortkoming welke niet aan Het ServiceCentrum kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar
schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Diversen

Indien u aan Het ServiceCentrum schriftelijk opgave doet van een adres, is Het ServiceCentrum gerechtigd aan dat
adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Het ServiceCentrum schriftelijk opgave doet van een ander adres
waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Het ServiceCentrum gedurende korte of
langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht
alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op
grond van het feit dat Het ServiceCentrum deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de
bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het ServiceCentrum in strijd mochten zijn
met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Het ServiceCentrum vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Het ServiceCentrum is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Royalties en betalingen

De boeken die via de webwinkel van Het ServiceCentrum verkocht worden, worden 1 keer per maand met de
auteur afgerekend. Indien de auteur het boek zelf verzendt ontvangt de auteur het totale verkoopbedrag en de
daarbij door Het ServiceCentrum vastgestelde verzendkosten, minus de afgesproken administratiekosten per boek.

Bij POD boeken onvangt de auteur het totale verkoopbedrag minus de druk- en verzendkosten en minus de
afgesproken administratiekosten per boek.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 Servicecentrum Adventkerk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel